Värmepump

En värmepump är en så kallad teknisk anordning som helt enkelt överför värme från en kall till en varm plats. För att detta ska fungera måste ju energi tillföras. Värmefaktorn (COP)kan nå upp till 500% i en värmepump. Man kan påstå att tekniken i en värmepump och en kylanläggning är i stort sett densamma. Vad som skiljer mellan dessa två är att värmepumpar används för uppvärmning, och kylanläggningar används för kylning.

Värmekällor

Vanliga värmekällor för värmepumpar i fastigheter är berggrund, sjövatten eller luft. För större värmepumpar ämnade för tex fjärrvärmeproduktion kan kommunalt avloppsvatten, industriell spillvärme eller nät för fjärrkyla användas.

värmepump-anläggning

Vad är egentligen en värmepump?

En värmepump användningsområde är att värma upp hus.

  1. Värmepumpen hämtar alltså värme från en plats som är kallare till att värma upp en annan yta.
  2. Mängden värme (termisk energi) man får ut är större än mängden el (energi) man matar in.

Tips om värmepumpar

Se nedan för en förenklad ritning över en vanlig värmepump.

Värmepumpar

Stora värmepumpar

För större värmepumpar ämnade för tex fjärrvärmeproduktion eller industrier används i huvudsak någon form av spillvärme som värmekälla. De bygger som regel på samma grundteknik som berg-, ytjord-, och sjövattenvärmepumpar men i mycket större skala.

Avloppsvärmepump

Den värme som följer med varmvattnet som spolas ut i kommunala avlopp samlas naturligt ihop vid reningverket och kan där används som värmekälla.